Letter

2005/Sep/17

อักษรภาษาเกาหลี

พยัญชนะ

อักษร

เสียง

,

,

,

,

,

อักษร

เสียง

ท (หนัก)

อักษร

เสียง

ก (หนัก)

ต (หนัก)

ซ (หนัก)

จ (หนัก)

สระ

สระ

เสียง

อา

ออ

โอ

อู

อือ

อิ,อี

เอ

แอ

เว

วี

สระ

เสียง

ยา

ยอ

โย

ยู

เย

แย

สระ

เสียง

วา

วอ

อึย

อุเว

แว


การประสมคำ (เบื้องต้น)

หลักการประสมคำของเกาหลี ไม่ยากอย่างคิดครับ คล้ายๆ ภาษาไทย คือ มี พยัญชนะ + สระ + ตัวสะกด (ถ้ามี)โดยในการประสมแต่ละครั้งมีเงื่อนไขคือ
1. พยัญชนะนำหน้า ตามด้วยสระ ในกรณีที่สระเป็นเส้นดิ่ง (หรือดูสีของสระที่เป็น
สีส้ม ทั้งหมด) ให้เติมไว้ ด้านขวา ของพยัญชนะ แล้วตามด้วยตัวสะกด ด้านล่าง เสมอ
2. พยัญชนะนำหน้า ตามด้วยสระ ในกรณีที่สระเป็นเส้นราบ (หรือดูสีของสระที่เป็น
สีน้ำเงินทั้งหมด) ให้เติมไว้ ด้านล่าง ของพยัญชนะ แล้วตามด้วยตัวสะกด ด้านล่าง เสมอ
3. ในกรณีที่เป็นสระประสม ให้ใส่ทั้งด้านข้างและด้านล่าง โดยเริ่มเขียนจากสระล่างก่อน ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวในบทต่อไป